en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-16 08:55 — Maribor, Slovenia

18

san fheasgar, fhathast a’ dol –

e fhèin leis fhèin thall

ann am Barabhaig air a’ mhol

 

in the evening, still going – himself on his own with himself over there in Baravaig on the flockshingle