en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-05-22 08:25 — Maribor, Slovenia

55

air bruach Allt na Bèiste, craobh-chritheach

is thall ud gun charachadh,

leatha fhèin, corra-ghritheach

 

on the banks of the burn of Allt na Bèiste, an aspen and over there not moving at all, on its own, a heron