en fy eu mk sl ga
À: A' Sealltainn air an Linne Sgitheanaich
8 readers

Is e À: A' Sealltainn air an Linne Sgitheanaich an sreath de dhuanagan goirid a rinn Rody Gorman air tionnsgnadh Faclan Eileann am Maribor, Slovenia, ann an 2018.

Rody Gorman

2018-06-07 11:22

Read work

Foetstappen in de klaai
3 readers

In maai en júnny 2017 mocht namens Oare Wurden de Bildtse skriver en hoofdredakteur Gerard Marcel de Jong (1979, St.-Anne) twee maanden na Donostia, Baskenlând. Hij werkte der an syn debuut, de Bildtse novelle ‘Blau fan dagen, griis fan ônrust’. Syn ferbliif dêr is útmond in ’n essay, over de bedraigings en de kânsen fan syn aigen taal, ’t Bildts. ‘Foetstappen in de klaai. Naar ’n nij bewustwezen foor de Bildtse taal’.

Gerard De Jong

2018-02-02 18:16

Read work

BITKOAN - Vladimir Kopicl
2 readers

Bitkoan, a collection of poems by Vladimir Kopicl, was created during his literary creation stay in the city of Bitola, Macedonia, in the summer of 2017.

Vladimir Kopicl

2018-02-02 17:29

Read work

Download OW flyer